Waymo Taxi คือ แท็กซี่ไร้คนขับที่ทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี Lidar สามารถวิ่งขนส่งผู้โดยสารโดยไม่มีคนขับ และปลอดภัยในการโดยสาร ซึ่ง Waymo เป็นบริษัทลูกของ Google

LIDAR เป็นคำย่อ มาจากคำเต็มๆว่า “Light Detection and Ranging” เป็นเทคโนโลยีการสำรวจงานภูมิประเทศแบบใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เหมือนกันกับการทำงานของ Radar กล่าวคือ เป็นการวัดระยะจาก ระยะเวลาในการเดินทางของลำแสงเลเชอร์ ที่เดินทางจาก Sensor ไปยังวัตถุเป้าหมาย และเดินทางกลับมายัง Sensor สำหรับระบบ Lidar ในงานสำหรับภูมิประเทศนั้น เป้าหมายก็คือพื้นผิวภูมิประเทศนั่นเอง
ข้อมูล LDAR คือ ข้อมูลความสูงที่ได้จากการวัดระยะจากสื่อ เช่น LASER ทำให้ระยะที่รังวัดได้มีความละเอียดสูง ก่อให้เกิดจุดข้อมูลความสูงของภูมิประเทศจำนวนมหาศาล การใช้งานต้องนำชัอมูลเหล่านี้มาประมวลผล เพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างภูมิประเทศในลักกษณะ TIN หรือ DEM
ข้อมูลดิบที่ได้ LIDAR จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะ DSM หรือ Digital Surface Model นั่นคือ ความสูงที่ได้จะเป็นที่รวมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่ปกคลุมผิวโลก เช่น ต้นไม้ ตึกอาคาร และพืชพรรณไปด้วย การนำข้อมูล LIDAR มาทำให้กลายเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศบนพื้นผิวที่ปราศจากสิ่งปกคลุม (ฺBare Ground) จึงเป็นเรื่องน่าสนใจและน่าศึกษา ปัจจุบันข้อมูลความสูงจาก LIDAR จึงมีอยู่สองลักษณะคือ แบบที่เป็น Bare
Ground คือได้ขจัดสิ่งที่ปกตลุมพื้นผิวไปแล้ว กับอีกแบบคือ แบบ Reflective คือข้อมูลความสูงที่รวมสิ่งปลูกสร้างไปด้วย
ข้อมูล LIDAR ที่เป็น Reflective คือ ขัอมูลที่เรานำมาใช้ในการดึงข้อมูลตึกและอาคารมาใช้ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับแสดงผลในลักษณะสามมิติ ซึ่งจะทำให้ลดกำลังกายในการใส่ข้อมูลตึกอาคารในลักษณะ Manual ไปสู่ Automatic ซึ่งวิธีการในการดึงข้อมูลตึกอาคาร จากขัอมูล LIDAR ที่เป็น Reflective มีวิธีดังนี้คือ

  1. จัดเตรียมข้อมูลตึกอาคารที่เป็นลักษณะสองมิติ ในรูปแบบข้อมูล GIS
  2. นำข้อมูลความสูง บDAR ที่เป็น Reflective บริเวณที่เป็นตึกอาคาร มาไสในส่วนข้อมูลเชิงอธิบาย หรือ Attribute ในข้อ 1 หรือขั้นตอนแปลงขัอมูล 2D เป็น 3D
  3. ซึ่งในวิธีการข้อที่สอง สามารถกระท้ได้โดยการกำหนด Zonal หรือ Spatial Join ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมบางตัว

ทีี่มา : http://infgis.rid.go.th/images/GIS_knowledge/LIDAR.pdf

เทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR) ซึ่งย่อมาจาก light detection and ranging กำลังเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์, นักวางผังเมือง, นักโบราณคดี ตลอดจนศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

การทำงานของไลดาร์นั้น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ หรือโดรนจะยิงลำแสงเลเซอร์ลงไปยังพื้นผิวเบื้องล่างที่ต้องการเก็บข้อมูล หลักการก็คือการวัดระยะเวลาในการเดินทางของลำแสงเลเซอร์จากจุดเริ่มต้นไปยังวัตถุเป้าหมายและระยะเวลาที่ลำแสงเลเซอร์สะท้อนกลับมายังเซ็นเซอร์เริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถสร้างภาพสามมิติจากข้อมูลที่พวกเขาเก็บได้ รวมทั้งยังได้ภาพของพื้นผิวที่มีรายละเอียดมากกว่าภาพถ่ายดาวเทียมอีกด้วย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ช่วยให้นักโบราณคดีค้นพบร่องรอยของอารยธรรมเขมรและมายาซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนป่า และเศษซากของความยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ที่มา: https://ngthai.com/science/7677/lidar-technology-2/

Load More By TheAdmin
  • Waymo แท็กซี่ไร้คนขับ

    Waymo คือ Taxi ไร้คนขับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google เปิด … …
Load More In Cars

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …